1     بیشترین میزان آنزیم ADH در کجا یافت می شود؟ (گزینه ا )

د) مغز      ا)کبد      ر)معده     و)کلیه    ش) روده

2.بیشترین اثر اتانول بر کدام بخش از CNS است؟ (گزینه ر )

د)کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ            ا)گیرنده های نوروترنسمیتری آمینی ر) کانال های مرتبط با NMDA                و)کانال های کلسیمی

3.سوجذب کدام ماده در افراد الکلی شایع تر است؟ (گزینه و )

د)پروتین      ا) کربوهیدرات      ر)چربی         و)ویتامین

4.مصرف مقادیر متوسط الکل در کوتاه مدت از بروز چه بیماری جلوگیری می کند؟ (گزینه ا )

د) PBC              ا)CHD           ر)COMD       و)COPD    ش)

MS 5.شایع ترین اختلال خونی ناشی از مصرف مزمن الکل چیست؟ (گزینه ر )

د)آنمی ناشی از بیماری های مزمن                    ا)آنمی فقر آهن ر)آنمی ناشی از کمبود اسید فولیک                     و)ترومبوسیتوپنی

6.مصرف الکل به ترتیب سبب تضعیف و تشدید عملکرد ایمنی کدامیک از ارگان های زیر میشود؟ (گزینه ا ) د)کبد-کلیه        ا)ریه-کبد      ر)کبد-پانکراس       و) کلیه-پانکراس 7

.در صورت تجویز گلوکز جهت درمان هیپرگلیسمی ناشی از مصرف الکل بررسی غلظت سرمی کدام ماده زیر مهم است؟ (گزینه و )

د)پتاسیم                    ا)سدیم                     ر)کلسیم                   و)فسفات

8.کدام داروی زیر در ترک الکل حاد کاربرد دارد؟ (گزینه ا )

د)نالتروکسان         ا)دیازپام             ر)آکامپروستات        و) دی سولفیرام    ش) نالوکسان   ن) بوپرونورفین

9.احساس بودن در طوفان برف از مشخصات مسمومیت با کدام ماده زیر است؟ ( گزینه ا )

د)اتانول               ا)متانول          ر)نالتروکسان               و)اتیلن گلیکول

10.در اثر مسمومیت با متانول معمولا کدام ماده زیر در سرم کاهش می یابد؟ ( گزینه ر )

د)فسفات            ا)پتاسیم               ر)بی کربنات              و)آهن    ش) کلسیم

11.کدام داروی زیر در طبقه بندی داروهای یتیم قرار می گیرد؟ ( گزینه د )

د)فومپی زول        ا)اتانول          ر)آکامپروسات              و)نالتروکسان

  1.کدام داروی زیر اثر سریعتری بر دستگاه عصبی مرکزی دارد؟ (گزینه و)

د) تیوپنتال       ا) زولپیدم       ر) زالپلون       و) لورازپام   ش)اسزوپیکلون

2.کدام داروی زیر برای فردی که نارسایی کبد دارد مناسب تر است؟ (گزینه د)

د) لورازپام       ا) زولپیدم         ر) زالپلون        و) کلونازپام

3.کدام گزینه زیر در رابطه با داروهای آرامبخش-خواب آور نادرست است؟ ) گزینه ر )

د) جایگاه اثر بنزودیازپینها و زولپیدم بر روی کمپلکس ماکرومولکول کانال کلر-گیرنده گابا کنار هم است.

  ا) فلومازنیل آنتاگونیست بنزودیازپین می تواند اثر خواب آوری زولپیدم را خنثی کند.

 ر) جایگاه اثر باربیتوراتها در این کمپلکس کنار بنزودیازپینهاست.

 و) باربیتوراتها مدت باز ماندن کانال کلر به واسطه گابا را افزایش می دهند.

4.کدام دارو تاثیرات بنزودیازپین را خنثی می کند؟ (گزینه ا )

د) کلونازپام  ا) فلومازنیل        ر) زالپلون     و) تیوپنتال 

5.تیوپنتال جز کدام دسته دارویی است ؟ (گزینه ا)

د) الکل       ا) باربیتورات         ر) کاربامات        و) بنزودیازپین  ش) فنوتیازین

6.کدام در ارتباط با باربیتورات صحیح نیست؟ (گزینه د)

د) فعالیت نورون را در تشکیلات مغز قدامی کاهش می دهد

ا) افزایش تاثیر مهاری گابا و گلیسین ر) افزایش مدت باز ماندن کانال کلری

و) به ایزوفرم متعددی از گیرنده گابا متصل می شود

7.در فلج مغزی کدام داروی زیر موثرتر است؟ (گزینه د)

د) دیازپام     ا) باربیتورات        ر) تیوپنتال      و) لورازپام  ش) کلونازپام

8.سندرم ترک در پی قطع مصرف کدام داروی زیر بیشتر شاخص است؟ (گزینه ر)

د) دیازپام      ا) پنتوباربیتال       ر) کلونازپام        و) زولپیدم  ش) اگزاسپام   ن) زالپلون

9.شایعترین نوع تداخل دارویی در مورد مصرف داروهای آرامبخش-خواب آور کدام است؟ (گزینه ا)

د) اختلال عملکرد سایکوز    ا) تضعیف افزایشی دستگاه عصبی مرکزی ر) بیهوشی                  و) اثرات ضد تشنجی

10.کدام در ارتباط با بوسپیرون درست نیست؟ (گزینه ا )

د) یک ضد اضطراب انتخابی است

ا) دارای خاصیت شل کنندگی عضلات است

ر) شروع اثر کندی دارد

و) در اختلال اضطراب فراگیر داروی مناسبی است

11.برای درمان تاخیردر شروع خواب کدام دارو مناسبتر است؟ (گزینه د )

د) راملتئون        ا) دیازپام        ر) لورازپام        و) کلونازپام

 1-کدامیک از داروهای زیر به عنوان درمان نگهدارنده اختلال دو قطبی بکار می رود؟ (گزینه ر )

د) کلوزاپین   ا) مولیندون   ر)الانزاپین    و) کوئتیپون

2-کدامیک از داروهای آنتی سایکوز زیر نه تاثیر بر گیرنده های هیستامینی دارد نه موسکارینی نه سروتونینی و نه D4 ؟ (گزینه ش )

د) زیپراسیدون  ا) آریپیپرازول   ر) مولیندون  و) کلوزاپین  ش) هالوپریدول

3-در کدامیک از داروهای زیر رسوب در شبکیه مشاهده می گردد؟ (گزینه د )

د) تیوریدازین   ا) لیتیوم   ر) کلرپرومازین   و) هالوپریدول

4-کدامیک از داروهای انتی سایکوز زیر تاثیر چندانی بر علائم منفی اسکیزوفرنی ندارد؟ (گزینه ر )

د) الانزاپین  ا) کلوزاپین  ر) فلوفنازین   و) ریسپریدون

5-کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک زیر عمدتا در سندروم توره استفاده می شود و بندرت در اسکیزوفرنی کاربرد دارد؟ (گزینه و )

د) الانزاپین   ا) آریپیپرازول   ر) کوئتیاپین   و) مولیندون

6-از کدامیک از فنوتیازین های زیر فقط از تاثیر ضد استفراغی آن استفاده می شود و در درمان سایکوز جایگاهی ندارد؟ ( گزینه ا )

د) تیوریدازین   ا) پروکلرپرازین  ر) فلوفنازین  و) کلرپرومازین  ش) تری فلوپرازین

7-کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با عوارض جانبی داروهای آنتی سایکوتیک نادرست است؟ (گزینه ا )

د) آکاتیزی و دیستونی ناشی از این داروها معمولا به دیفین هیدرامین یا داروهای آنتی موسکارینی پاسخ می دهد.

ا) عدارض خارج هرمی بیشتر در پی مصرف هالوپریدول و فنوتیازین های با زنجیره جانبی کوتاه رخ می دهد.

ر) داروهای آنتی موسکارینی شدت علائم دیس کینزی تاخیری را افزایش می دهند.

 و) تیوریدازین شدیدترین عدارض اتونوم و هالوپریدول ضعیف ترین عوارض اتونوم را دارند.

ش) زیپراسیدون و آریپیپرازول عارضه شبه آتروپینی نمی دهند. 8

-کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک زیر سطح پرولاکتین را به طور قابل توجهی می تواند زیاد کند؟ ( گزینه ر )

د) الانزاپین  ا) هالوپریدول   ر) ریسپریدون  و) زیپراسیدون

9-عارضه اکستراپیرامیدال در کدامیک بیشتر است؟ ( گزینه ا )

د) کلوزاپین    ا) هالوپریدول  ر) تیوریدازین  و) فلوفنازین

10-کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک زیر می تواند در 1 تا 2 درصد از بیماران آگرانولوسیتوز ایجاد کند؟ ( گزینه و )

د) تیوریدازین   ا) هالوپریدول  ر) زیپراسیدون  و) کلوزاپین

11-احتمال مرگ در اثر مسمومیت با کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک زیر بیشتر است؟ ( گزینه د )

د) تیوریدازین  ا) کلوزاپین  ر) کلرپرومازین  و) ریسپریدون   

1-کدام گزینه صحیح می باشد؟( گزینه ا)

د)جذب سیتمیک بی حس کننده موضعی در  مخاط نای از چربی کمتر می باشد.

ا) اپی نفرین جذب سیستمیک لیدوکائین را بیشتر از بوپیواکائین کاهش می دهد.

ر) نباید از اپی نفرین به همراه بی حس کننده موضعی در بی حسی نخاعی استفاده نمود.

و) نورون های حساس به تترودوتوکسین مسئول انتقال حس درد می باشند.

2. کدام یک سبب افزایش حساسیت نسبت به داروهای بی حس کننده موضعی نمی گردد؟ (گزینه ش)

د)بارداری  ا)هایپوکلسمی   ر)هایپرکالمی  و) استفاده از هالوتان  ش)تزریق مکرر بی حس کننده موضعی

3.تحریک رادیکولار گذرا اثر کدام داروهای زیر می باشد؟ (گزینه ش)

د)بوپی واکائین- پروکائین  ا) لیدوکائین- پروکائین  ر) تتراکائین- بوپی واکائین  و) لیدوکائین- بوپی واکائین  ش) لیدوکائین- کلروپروکائین   ن) پروکائین- تتراکائین

4.کدام گزینه نادرست است؟ (گزینه ر)

د) کوکائین مانند بوپی واکائین می تواند آریتمی قلبی ایجاد کند.

ا)در استفاده از بی حس کننده های موضعی گاهی رشته های پیش عقده ای B زودتر از رشته های C بلوک می گردند.

ر) در استفاده از بی حس کننده موضعی همیشه عصب حرکتی قبل از عصب حسی بلوک می شود.

و) داروی بی حس کننده موضعی آمیدی پس از تزریق داخل وریدی در مرحله انتشار آهسته توسط روده برداشت می شود.

5. در کدام یک از حالات کانال سدیمی داروی بی حس کننده موضعی کم ترین اثر را دارد؟ (گزینه ا)

د) M gate باز و H gate  باز ا) M gate بسته و H gate باز ر) M gate باز و H gate بسته

و) Refractory period .

6.کدام یک از داروهای زیر دارای سرعت انتشار بیشتر و قدرت و مدت اثر کم تر می باشد؟( گزینه ا)

د) تتراکائین     ا) لیدوکائین    ر) اتیدوکائین        و) بوپیواکائین

7. جذب سیستمیک بی حس کننده موضعی بر حسب محل تزریق در کدام محل زیر بیشتر است؟( گزینه د)

د) کودال    ا) شبکه بازویی    ر)عصب سیاتیک     و) اپی دورال

8. استفاده از اپی نفرین به همراه کدام یک از داروهای زیر بیشتر نیاز می باشد؟(گزینه ا)

د)بوپی واکائین   ا) مپیواکائین   ر) تتراکائین   و) روپی واکائین  ش) پریلوکائین

9.  جهت اقدام دندانپزشکی، چشم پزشکی و جراحی حلق بینی کدام یک از ترکیبات زیر را به ترتیب پیشنهاد می کنید؟ (گزینه و)

د) لیدوکائین، بوپی واکائین، پراموکسین  ا) اتیدوکائین، آرتیکائین، کوکائین  ر) آرتیکائین، لیدوکائین، بوپی واکائین و) آرتیکائین، بوپی واکائین، کوکائین

10. در موقعیت های زیر بی حس کننده های موضعی در کدام حالت شیمیایی در اکثریت می باشند؟(گزینه ر)

در خارج از بدن جهت تزریق، در PH فیزیولوژیک بدن، در حالت عبور از غشای سلول هدف، در مجاورت گیرنده، در یورتر

د) نمک هیدروکلرید دارو، بدون بار، بدون بار، کاتیونی، کاتیونی

ا) نمک هیدرروکلرید دارو، کاتیونی، کاتیونی، بدون بار، کاتیونی

ر) نمک هیدروکلرید دارو، کاتیونی، بدون بار، کاتیونی، کاتیونی

و) نمک هیدروکلرید دارو، کاتیونی، بدون بار، کاتیونی، بدون بار

ش) نمک هیدروکلرید دارو، بدون بار، بدون بار، بدون بار، کاتیونی

ن) نمک هیدروکلرید دارو، کاتیونی، بدون بار،بدون بار، بدون بار

11. به نظر شما چرا با وجود اینکه لیدوکائین باعث افزایش refractory period کاهش مانورهای پتانسیل عمل می شود، در افزایش دوز یکی از اثرات سمی آن تشنج می باشد؟ (بیانات استاد در کلاس)  

منوچهر پیرمردی 59 ساله است که به علت کاتاراکت در چشم راست باید تحت عمل جراحی جهت

قرار دادن intraocular lens(IOL) قرار گیرد. در شرح حال وی اثری از بیماری های پارکینسون، آلزایمر،

لرزش سر، تنگی نفس در حالت supine، سرفه مزمن، ترس از محیط تاریک و بسته، کری و عقب

ماندگی ذهنی وجود ندارد و همین امر اندیکاسیون بیهوشی عمومی را برای عمل جراحی رد می کند.

پزشک تصمیم می گیرد که جهت جراحی از بیحسی موضعی استفاده نماید و برای ایجاد آرامش در

بیمار از فنتانیل(1ug/kg) و کتامین(0.2mg/kg) استفاده می کند. اما از آنجایی که بیمار اضطرابش

کاهش نیافت از اینفیوژن به وسیله پمپ پروپوفل(7cc h/kg) استفاده گردید. همچنین جهت ایجاد

بی حسی موضعی از ژل lidocaine hydrochloride 3.5% به میزان 2 قطره استفاده می کنیم.  از

آنجایی که منوچهر پس از عمل دچار تهوع و استفراغ شد پزشک برای متوکلوپرامید 20mg IM

تجویز کرد. منوچهر پس از بهبود از بیمارستان مرخص گردید.

RX:          1.Fentanyl, IV, 1ug/kg       

  2. Ketamine, IV, 0.2mg/kg    

     3. Propofol, IV infusion, 7cc h/kg     

    4.Lidocaine hydrochloride, Gel 3.5%, 2 drop 

  5. Metoclopramide, IM, 20mg                 تاريخ : دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ | 21:51 | نویسنده : پنج دکتر بعد از این: |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.